طرح های شهری و اسناد

در این بخش برخی از اسناد شهری که می تواند مکمل و راهنمای بسیاری از طرح های شهری در مناطق مختلف کشور  قابل دسترسی است.

1- طرح تفصیلی تهران

2-  طرح راهبردی - ساختاری توسعه و عمران شهر تهران(طرح جامع).

3- نمونه گزارش طرح  جامع و تفصیلی شهری تعدادی از شهر های کشور

/ 0 نظر / 21 بازدید